Ochrona danych

Firma Competence Call Center (zwana dalej „CCC”) z przyjemnością wita Państwa na swojej stronie internetowej. Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszą firmą i oferowanymi przez nas usługami. Chcemy podkreślić, że ochrona danych osobowych jest dla nas ważna.
Korzystanie z naszej strony internetowej jest zazwyczaj możliwe bez podawania informacji osobowych. Jeśli dana osoba chce skorzystać z dodatkowych usług CCC (takich jak newslettery) za pośrednictwem naszej strony, być może niezbędne będzie przetwarzanie danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu wykonania usługi i nie istnieje żadna podstawa prawna takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę podmiotu danych.
Przetwarzanie danych osobowych takich jak nazwisko, adres, adres mailowy czy numer telefonu podmiotu danych jest zawsze zgodne z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych oraz z krajową polityką CCC dotyczącą ochrony prywatności. Zgodnie z nią osoby odwiedzające naszą stronę zostaną poinformowane o charakterze, zakresie i celu zbierania, wykorzystania i przetwarzania przez nas danych osobowych oraz poinformujemy osoby zainteresowane o prawach, które im przysługują.
Firma CCC jako administrator danych i podmiot odpowiedzialny wdrożyła techniczne i organizacyjne środki w celu zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych przetwarzanych na niniejszej stronie internetowej. Niemniej jednak transmisja danych w Internecie może posiadać luki w zabezpieczeniach, dlatego też nie możemy zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda osoba zainteresowana może dostarczyć nam swoje dane osobowe w inny sposób.

Definicje użytych terminów

Polityka Prywatności CCC oparta jest na terminologii użytej w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO). Aby zagwarantować właściwe zrozumienie treści poniżej wyjasniamy użyte terminy.

 1. a) Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „podmiotem danych”). Osoba fizyczna jest uznawana za możliwą do zidentyfikowania, kiedy może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio w szczególności poprzez powiązanie z identyfikatorami takimi jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator online lub poprzez jedną lub więcej cech szczególnych oraz kiedy przejawia fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, mentalną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość danej osoby fizycznej.

 1. b) Osoba zainteresowana

Osoba zainteresowana jest zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez podmiot odpowiedzialny.

 1. c) Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza wszelkie procesy lub działania związane z danymi osobowymi takie jak zbieranie, organizowanie, przechowywanie, dostosowywanie, modyfikowanie, odczytywanie, wyszukiwanie, wykorzystywanie z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów; ujawnienie poprzez przekazanie, rozpowszechnianie lub inną formę dostarczenia danych, uzgadnianie lub łączenie danych, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 1. d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania to wskazanie tego, które dane osobowe będą w przyszłości przetwarzane w ograniczonej formie.

 

 

 1. e) Profilowanie

Profilowanie jest rodzajem automatycznego przetwarzania danych osobowych, które obejmuje wykorzystanie informacji osobowych w celu oceny pewnych aspektów osobistych związanych z daną osobą fizyczną: wyników w pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, miejsca pobytu lub lokalizacji danej osoby fizycznej w celu analizy lub przewidywania.

 1. f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, aby dane osobowe nie mogły zostać przypisane do konkretnego podmiotu danych bez uzyskania dodatkowych informacji pod warunkiem, że dodatkowe informacje są przechowywane osobno i podlegają technicznym i organizacyjnym środkom mającym na celu zagwarantowanie, że dane osobowe nie będą mogły zostać przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 1. g) Podmiot odpowiedzialny lub administrator

Podmiot odpowiedzialny lub administrator danych jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, instytucją lub innym organem, który, samodzielnie lub we współpracy z innymi, ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Cele i sposoby przetwarzania danych są ustalone przez prawo unijne lub prawo danego państwa członkowskiego lub administratora. Administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane przepisami unijnymi lub krajowymi.

 1. h) Podmiot przetwarzający dane

Podmiot przetwarzający dane jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, agencją lub innym organem, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych.

 1. i) Odbiorca

Odbiorca jest osobą fizyczną lub prawną, agencją lub inną jednostką, której ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to strona trzecia. Jednak organy, które mają prawo do otrzymania danych osobowych zgodnie z prawem unijnym lub krajowym w związku z konkretnym działaniem, nie są uznawane za beneficjentów danych.

 1. j) Strony trzecie

Strona trzecia jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, instytucją, organem innym niż podmiot danych, administrator, podmiot przetwarzający dane oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych przez administratora danych lub podmiot przetwarzający dane.

 1. k) Zgoda

Zgoda to dobrowolnie wydane lub jednoznacznie wyrażone oświadczenie lub inna forma jednoznacznego aktu potwierdzającego podmiotu danych w konkretnym przypadku, poprzez którą podmiot danych wskazuje, że wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:

CCC Holding GmbH
Spengergasse 37
1050 Wiedeń
Austria
T: +43 1 811 22-0
F: +43-1 811 22-3344
E: competence@yourccc.com

Nazwisko i adres Inspektora Ochrony Danych

Katrin Albrecht
CCC Holding GmbH
Na adres Competence Call Center Leipzig GmbH
Spinnereistraße 7
04179 Lipsk
Niemcy
E: datenschutzbeauftragter@yourccc.com

W przypadku pytań i sugestii dotyczących ochrony danych prosimy o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych.

Pliki cookies

Strona internetowa CCC wykorzystuje pliki cookies. Są to pliki tekstowe przechowywane i zapisywane w systemie komputerowym przez przeglądarkę internetową.
Wiele stron internetowych i serwerów wykorzystuje pliki cookies. Wiele plików cookies zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie, który jest jego niepowtarzalnym identyfikatorem. Składa się on z łańcucha znaków, poprzez który strony internetowe i serwery mogą zostać przyporządkowane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywane były pliki cookies. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić przeglądarkę danej osoby od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookies. Dana przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana dzięki niepowtarzalnemu identyfikatorowi pliku cookie. Używając plików cookies firma CCC może świadczyć usługi bardziej przyjazne użytkownikom strony internetowej, które nie byłyby możliwe bez ustawień cookies.
Dzięki plikom cookies informacje i inne oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane dla użytkownika. Jak już wspomnieliśmy, pliki cookies pozwalają nam na rozpoznanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej.
Podmiot danych może w każdej chwili zablokować pliki cookies na naszej stronie w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej, nie wyrażając tym samym zgody na wykorzystanie plików cookies. Co więcej pliki cookies, które zostały już zapisane mogą być w każdej chwili usunięte poprzez przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie. Opcja ta powinna być dostępna we wszystkich powszechnie stosowanych przeglądarkach internetowych. Po wyłączeniu opcji plików cookies w wykorzystywanej przeglądarce internetowej może się zdarzyć, że nie wszystkie funkcjonalności naszej strony internetowej będą dostępne w związku z problemami dotyczącymi zgodności.

Zbieranie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa CCC zbiera serie danych ogólnych i informacji za każdym razem, gdy jest ona odwiedzana przez osobę zainteresowaną lub zautomatyzowany system. Dane ogólne i informacje są przechowywane w plikach LOG serwera. Można zapisać (1) rodzaj i wersję wykorzystywanej przeglądarki, (2) system operacyjny wykorzystywany przez system chcący uzyskać dostęp, (3) stronę internetową, z której system chcący uzyskać dostęp wchodzi na naszą stronę internetową (tzw. stronę odsyłającą), (4) podstrony internetowe (5) datę i czas wejścia na stronę internetową, (6) adres IP, (7) dostawcę usług internetowych systemu chcącego uzyskać dostęp oraz (8 ) inne podobne dane i informacje wykorzystywane w przypadku ataku na nasze systemy informatyczne.
Wykorzystując ogólne dane i informacje firma CCC nie wyciąga żadnych wniosków dotyczących podmiotu danych. Informacje te wymagane są w celu (1) właściwego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji treści naszej strony internetowej i jej promocji, (3) zapewnienia ciągłego funkcjonowania naszych systemów i technologii naszej strony internetowej oraz (4) dostarczania organom ścigania informacji niezbędnych w przypadku ataku cybernetycznego. Dlatego też zebrane dane i informacje są następnie poddawane statystycznej ocenie przez CCC w celu zwiększenia poziomu ochrony i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby zapewnić najwyższy możliwy poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.

 

 

Subskrypcja naszego newslettera

Na stronie internetowej CCC użytkownicy mogą zasubskrybować nasz newsletter. Dane osobowe przekazywane administratorowi danych w momencie subskrypcji newslettera wynikają z wykorzystywanej w tym celu maski wprowadzania danych.
Za pośrednictwem newslettera, CCC informuje swoich klientów i partnerów biznesowych w regularnych odstępach czasu o ofertach firmy. Newsletter naszej firmy możne otrzymywać tylko i wyłącznie podmiot danych, jeśli (1) podmiot danych posiada aktualny adres e-mail i jeśli (2) podmiot danych zasubskrybował newsletter. Ze względów prawnych na samym początku zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem na adres podany przez osobę zainteresowaną (procedura double-opt-in). E-mail z potwierdzeniem wykorzystywany jest w celu sprawdzenia, czy właściciel adresu mailowego jest osobą upoważnioną do otrzymywania newslettera.
Od momentu subskrypcji newslettera przechowujemy również adres IP systemu komputerowego wykorzystywanego przez osobę zainteresowaną, jak również datę i czas rejestracji wyznaczony przez dostawcę usług internetowych (ISP). Zbieranie danych jest niezbędne w celu zrozumienia (potencjalnego) niewłaściwego wykorzystania adresu mailowego danej osoby w późniejszym czasie i dlatego też stanowi zabezpieczenie prawne dla administratora danych.
Dane osobowe zebrane w ramach subskrypcji newslettera będą wykorzystywane wyłącznie w celu przesyłania naszego newslettera i związanych z nim zmian. Osoba zainteresowana może w każdej chwili anulować subskrypcję naszego newslettera. Zgodę na przechowywanie danych osobowych, które dostarczył nam podmiot danych w ramach subskrypcji newslettera można cofnąć w każdej chwili. Aby wycofać zgodę należy kliknąć w odpowiedni link zamieszczony w każdym newsletterze. Można również wyrejestrować się w każdej chwili bezpośrednio u administratora danych.

Usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych tylko przez okres wymagany do osiągnięcia celu przechowywania lub tak długo, jak zostało to określone w przepisach lub regulacjach, którym podlega podmiot odpowiedzialny.
Jeśli cel przechowywania danych został pominięty lub jeśli wygasa prawnie ustalony okres przechowywania, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami prawa.

Prawa osoby zainteresowanej

 1. a) Prawo do potwierdzenia

Każdy podmiot danych ma prawo poprosić podmiot odpowiedzialny o potwierdzenie przetwarzania danych osobowych. Jeśli osoba zainteresowana chce skorzystać z prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych podmiotu odpowiedzialnego.

 1. b) Prawo do uzyskania informacji

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do nieodpłatnego uzyskania w każdej chwili informacji od podmiotu odpowiedzialnego dotyczących jej danych osobowych, które są przechowywane oraz kopii tych informacji. Co więcej podmiot danych może uzyskać następujące informacje:

 • cel przetwarzania danych
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym ujawnione zostały lub wciąż są ujawniane dane osobowe, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacje międzynarodowe
 • jeśli istnieje taka możliwość, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie ma takiej możliwości, kryteria ustalania takiego okresu
 • prawo do korekty i usunięcia danych osobowych lub ograniczenie przetwarzania przez administratora lub prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
 • jeśli dane osobowe nie zostały zebrane od podmiotu danych: wszystkie dostępne informacje dotyczące źródła danych
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem zgodnie z Art. 22 (1) i (4) RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotnych informacji dotyczących logiki będącej podstawą działań oraz zakresu i przewidywanego wpływu przetwarzania na podmiot danych

Co więcej podmiot danych ma prawo uzyskać informację dotyczącą tego, czy dane osobowe zostały przekazane państwu trzeciemu lub międzynarodowej organizacji. Jeśli taka sytuacja miała miejsce, podmiot danych ma prawo do uzyskania informacji dotyczących odpowiednich gwarancji związanych z transferem danych.
Jeśli osoba zainteresowana chce skorzystać z prawa do uzyskania informacji, może w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych podmiotu odpowiedzialnego.

 1. c) Prawo do korekty

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo żądać natychmiastowej korekty niewłaściwych danych osobowych, które jej dotyczą. Co więcej podmiot danych ma prawo wnioskować o uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, biorąc pod uwagę cel przetwarzania.
Jeśli osoba zainteresowana chce skorzystać z prawa do korekty, może w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych podmiotu odpowiedzialnego.

 1. d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do żądania od administratora natychmiastowego usunięcia danych osobowych, które jej dotyczą, pod warunkiem, że spełniony jest jeden z następujących warunków i nie jest już wymagane przetwarzanie danych:
 • Dane osobowe zostały zebrane i były przetwarzane w celach, które nie są już istotne.
 • Podmiot danych cofnął swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych zgodnie z Art. 6 (1) (a) RODO lub Art. 9 (2) (a) RODO i nie istnieją inne podstawy prawne przetwarzania danych.
 • Zgodnie z Art. 21 (1) RODO podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu danych i nie istnieje żaden uzasadniony powód, dla którego dane powinny być przetwarzane lub podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 (2) RODO.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest wymagane w celu wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z prawem unijnym lub krajowym, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z Art. 8 (1) RODO.

 

Jeśli jeden z powyższych warunków został spełniony, a osoba zainteresowana chce, aby jej dane osobowe przechowywane w CCC zostały usunięte, może ona w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych podmiotu odpowiedzialnego.

Jeśli dane osobowe zostały ujawnione przez CCC i jeśli nasza firma jest odpowiedzialna za usuwanie danych osobowych jako podmiot odpowiedzialny zgodnie z Art. 17 (1) RODO, CCC podejmie odpowiednie kroki w celu poinformowania innych administratorów danych z uwzględnieniem dostępnej technologii i kosztów realizacji ciążących na podmiocie przetwarzającym opublikowane dane osobowe.

 1. e) Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo żądać od administratora ograniczenia przetwarzania pod warunkiem, że spełniony jest jeden z następujących warunków:
 • Podmiot danych zakwestionował poprawność danych osobowych – ograniczenie ustalane jest na czas, który umożliwi podmiotowi odpowiedzialnemu weryfikację poprawności danych osobowych.
 • Przetwarzanie danych jest bezprawne, podmiot danych nie żąda usunięcia danych osobowych, ale ograniczenia ich wykorzystania.
 • Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych w celach przetwarzania, ale podmiot danych potrzebuje ich do dochodzenia, egzekwowania i bronienia swoich praw.
 • Osoba zainteresowana sprzeciwia się przetwarzaniu danych zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze wiadome, czy uzasadniony interes podmiotu odpowiedzialnego przeważa nad interesem podmiotu danych.

Jeśli jeden z powyższych warunków został spełniony, a osoba zainteresowana chce ograniczyć przetwarzanie jej danych osobowych przez CCC, może ona w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych podmiotu odpowiedzialnego.

.

 1. f) Przenoszalność danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo do otrzymania danych osobowych, które dostarczyła administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu. Osoba ta ma prawo do przeniesienia danych do innego administratora pod warunkiem, że przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z Art. 6 (1) (a) RODO lub Art. 9 (2) (a) RODO lub na umowie zgodnie z Art. 6 ust. 1 (b) RODO a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zadania w interesie publicznym lub w ramach działań narzuconych nam przez organy publiczne.
Co więcej zgodnie z prawem do przenoszalności i Art. 20 (1) RODO podmiot danych ma prawo do przeniesienia danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do innego, jeśli jest to wykonalne pod względem technicznym i jeśli nie wpływa negatywnie na prawa i wolności innych.
Jeśli podmiot danych chce skorzystać z prawa do przenoszalności danych, może w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych CCC.

 1. g) Prawo do wniesienia sprzeciwu

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma w każdej chwili prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych zgodnie z Art. 6 (1) (e) lub (f) RODO z przyczyn odnoszących się do konkretnej sytuacji.
CCC nie będzie dłużej przetwarzać danych osobowych, chyba że wykażemy ważne i uzasadnione podstawy przetwarzania danych, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami lub służą ustaleniu, realizacji lub obronie roszczeń prawnych.
Jeśli podmiot danych chce skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu, może w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych CCC. Podmiot danych może według własnego uznania skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanych procesów, w których wykorzystywane są specyfikacje techniczne, które odnoszą się do korzystania z usług związanych ze społeczeństwem informacyjnym niezależnie od Dyrektywy 2002/58/EC.

 1. h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w poszczególnych przypadkach

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do tego, aby nie podlegać decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, które mają skutki prawne lub znaczny wpływ na jej działania, chyba że decyzja (1) dotyczy zawarcia umowy lub (2) dopuszczalnego przez Unię lub kraj członkowski ustawodawstwa, któremu podlega administrator i które przewiduje odpowiednie działania mające na celu ochronę praw i swobód, jak również uzasadnionych interesów osoby zainteresowanej lub (3) wyraźnej zgody podmiotu danych.
Jeśli decyzja (1) jest wymagana z perspektywy zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy podmiotem danych a administratorem lub (2) oparta jest na wyraźnej zgodzie podmiotu danych, CCC podejmie stosowne kroki w celu zabezpieczenia praw i swobód, jak również uzasadnionych interesów osób zainteresowanych, łącznie z prawem do uzyskania interwencji administratora oraz do wyrażania swojego stanowiska i zaskarżania decyzji.
Jeśli podmiot danych chce skorzystać z prawa do dochodzenia swoich praw z tytułu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych.
Jako odpowiedzialna firma nie wykorzystujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji czy profilowania.

 1. i) Prawo do cofnięcia zgody dotyczącej ochrony danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma w każdej chwili prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Jeśli podmiot danych chce skorzystać z prawa do cofnięcia zgody, może w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych.

Ochrona danych w dokumentach aplikacyjnych i w procesie rekrutacji

Podmiot odpowiedzialny zbiera i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu przeprowadzenia procesu rozpatrywania aplikacji. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy aplikant dostarcza dokumenty aplikacyjne do administratora drogą elektroniczną na przykład poprzez e-mail lub formularz dostępny na stronie internetowej. Jeśli administrator zawrze umowę o pracę z kandydatem, przekazane dane będą przechowywane w celach wynikających ze stosunku pracy zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli umowa o pracę nie zostanie zawarta, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte trzy miesiące po ogłoszeniu decyzji o odrzuceniu aplikacji, chyba że usunięcie uniemożliwi realizację uzasadnionych interesów administratora lub podmiot danych wyraził zgodę na dłuższy okres przechowywania. Innym uzasadnionym interesem w tym znaczeniu może być przykładowo ciężar dowodu w postępowaniu sądowym zgodnie z zasadą równego traktowania i wdrażania na poziomie prawa krajowego.

Polityka prywatności dotycząca działania i korzystania z aplikacji Facebook

Osoba odpowiedzialna zintegrowała komponenty aplikacji Facebook na tej stronie internetowej. Facebook jest siecią społecznościową.
Sieć społecznościowa jest internetowym miejscem spotkań, internetową społecznością, która pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i wchodzić w interakcje w wirtualnej przestrzeni. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma do wymiany poglądów i doświadczeń lub pozwala internetowej społeczności na podawanie informacji osobowych lub biznesowych. Facebook pozwala użytkownikom na tworzenie prywatnych profili, zamieszczanie zdjęć i udzielanie się towarzysko poprzez zaproszenia do grona znajomych.
Spółką operacyjną dla Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych, jeśli osoba zainteresowana mieszka poza USA lub Kanadą, są dostępne pod adresem Facebook Irlandia Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia.
Podczas każdej wizyty na danej podstronie niniejszej strony internetowej, która jest zarządzana przez administratora danych oraz na której został zintegrowany komponent Facebooka (plugin Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby zainteresowanej jest automatycznie aktywowana przez właściwy komponent Facebooka i pobierana jest reprezentacja odpowiadającego komponentu Facebooka. Przegląd wszystkich pluginów Facebooka jest dostępny na https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. W ramach procesu technicznego Facebook otrzymuje informacje dotyczące tego, która podstrona naszej strony internetowej została odwiedzona przez podmiot danych.

Jeśli podmiot danych jest jednocześnie zalogowany do Facebooka, przy każdej wizycie podmiotu danych na naszej stronie Facebook rozpoznaje, która podstrona naszej strony internetowej została przez niego odwiedzona podczas każdorazowego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacja ta jest zbierana poprzez komponent Facebooka i przypisywana przez platformę do odpowiedniego konta podmiotu danych na Facebooku. Jeśli osoba zainteresowana aktywuje jeden z przycisków na Facebooku zintegrowanych z naszą stroną internetową, na przykład przycisk „Lubię to” lub jeśli osoba zainteresowana napisze komentarz, Facebook przypisuje tę informację do osobistego konta na Facebooku osoby zainteresowanej i zapisuje jej dane osobowe.

Facebook zawsze otrzymuje informacje poprzez komponent Facebooka dotyczącą tego, że podmiot danych odwiedził naszą stronę internetową, jeśli podmiot danych jest zalogowany na Facebooku w czasie wizyty na naszej stronie; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie w komponent Facebooka, czy nie. Jeśli podmiot danych nie wyraża zgody na taki transfer danych, może wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Polityka dotycząca danych opublikowana przez Faceboka, która jest dostępna na stronie https://de-de.facebook.com/about/privacy/, dostarcza informacji dotyczących zbierania, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych przez Facebooka. Wyjaśnia również, jakie opcje oferuje Facebook w celu ochrony prywatności podmiotu danych. Co więcej dostępne są aplikacje, które umożliwiają ograniczanie transferu danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą zostać wykorzystane przez podmiot danych w celu ograniczenia transferu danych do Facebooka.

Oświadczenie o ochronie prywatności w przypadku korzystania z platformy HubSpot

Nasza strona korzysta z HubSpot, oprogramowania HubSpot Inc., USA. Oprogramowanie to jest wykorzystywane w zakresie inbound marketingu i pomaga nam między innymi poprzez analizy statystyczne i ocenę zachowania zalogowanego użytkownika lepiej koordynować i optymalizować naszą strategię marketingową. Wykorzystujemy pliki cookies (patrz poniżej). Możesz w każdej chwili uniemożliwić przechowywanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki lub usuwając przechowywane już pliki cookies. Prosimy pamiętać o tym, że jeśli pliki cookies są zablokowane, mogą nie mieć Państwo możliwości pełnego korzystania z usług oferowanych na naszej stronie internetowej. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z warunkami korzystania oraz wytycznymi HubSpot Inc. dotyczącymi ochrony danych na http://www.hubspot.com/terms-of-service and http://www.hubspot.com/privacy-policy. Wszelkie informacje, które zbieramy, podlegają tej regulacji dotyczącej ochrony danych. HubSpot posiada certyfikat TRUSTe’s Privacy Seal oraz działa zgodnie z zasadami U.S. – EU Safe Harbor Framework oraz U.S. – Swiss Safe Harbor Framework. Kontakt: HubSpot, II piętro 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irlandia, telefon: +353 1 5187500

Polityka prywatności dotycząca działania i korzystania z aplikacji Twitter

Administrator danych zintegrował komponenty aplikacji Twitter na tej stronie internetowej. Twitter jest powszechnie dostępną, wielojęzyczną usługą w formie mikrobloga, dzięki której użytkownicy mogą publikować i dzielić się tzw. tweetami, które ograniczone są do 280 znaków. Te krótkie wiadomości są dostępne dla wszystkich – również dla osób, które nie są użytkownikami Twittera. Tweety są również wyświetlane dla tzw. obserwatorów danego użytkownika. Obserwatorzy są użytkownikami Twittera, którzy śledzą posty innego użytkownika. Twitter umożliwia również dotarcie do szerokiego grona odbiorców dzięki hashtagom, linkom czy retweetom.
Spółką operacyjną dla Twittera jest Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
Podczas każdej wizyty na danej podstronie niniejszej strony internetowej, która jest zarządzana przez administratora danych oraz na której został zintegrowany komponent aplikacji Twitter (przycisk Twitter), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby zainteresowanej jest automatycznie aktywowana przez właściwy komponent Twittera i pobierana jest reprezentacja odpowiadającego komponentu Twittera. Dalsze informacje dotyczące przycisków Twittera są dostępne na https://about.twitter.com/en/resources/buttons. W ramach procesu technicznego Twitter otrzymuje informacje dotyczące tego, która podstrona naszej strony internetowej została odwiedzona przez osobę zainteresowaną. Celem włączenia komponentu Twittera jest umożliwienie użytkownikom redystrybucji treści niniejszej strony internetowej, promowania strony w cyfrowym świecie i zwiększenie liczby odwiedzających nas osób.

Jeśli podmiot danych jest jednocześnie zalogowany do Twittera, przy każdej wizycie podmiotu danych na naszej stronie Twitter rozpoznaje, która podstrona naszej strony internetowej została przez niego odwiedzona podczas każdorazowego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacja ta jest zbierana poprzez komponent Twittera i przypisywana przez platformę do odpowiedniego konta podmiotu danych na Twitterze. Jeśli osoba zainteresowana aktywuje jeden z przycisków na Twitterze, przekazywane dane i informacje są przypisywane do prywatnego konta użytkownika na Twitterze oraz przechowywane i przetwarzane przez Twittera.
Twitter zawsze otrzymuje informacje poprzez komponent Twittera dotyczącą tego, że podmiot danych odwiedził naszą stronę internetową, jeśli podmiot danych jest zalogowany na Twitterze w czasie wizyty na naszej stronie; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie w komponent Twittera, czy nie. Jeśli podmiot danych nie wyraża zgody na taki transfer danych, może wylogować się z Twittera przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.
Obowiązująca polityka prywatności Twittera jest dostępna na https://twitter.com/privacy?lang=en.

 

 

Polityka prywatności dotycząca działania i korzystania z portalu LinkedIn

Administrator danych zintegrował komponenty portalu LinkedIn na tej stronie internetowej. LinkedIn jest internetową siecią społecznościową, która umożliwia użytkownikom komunikowanie się z kontaktami biznesowymi oraz nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Ponad 400 milionów zarejestrowanych użytkowników korzysta z portalu LinkedIn w ponad 200 krajach. Dzięki temu LinkedIn jest obecnie największą platformą dla kontaktów biznesowych i jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie.
Spółką operacyjną dla portalu LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności poza USA zarządzana jest przez LinkedIn Irlandia, Kwestie Polityki Prywatności, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.
Podczas każdej wizyty na dowolnej podstronie niniejszej strony internetowej, która posiada komponent LinkedIn (plugin LinkedIn) przeglądarka wykorzystywana przez osobę zainteresowaną pobiera odpowiadającą reprezentację komponentu LinkedIn. Więcej informacji dotyczących pluginów LinkedIn można znaleźć na https://developer.linkedin.com/plugins. W ramach procesu technicznego LinkedIn otrzymuje informacje dotyczące tego, która podstrona naszej strony internetowej została odwiedzona przez osobę zainteresowaną.

Jeśli podmiot danych jest jednocześnie zalogowany na portalu LinkedIn, przy każdej wizycie podmiotu danych na naszej stronie LinkedIn rozpoznaje, która podstrona naszej strony internetowej została przez niego odwiedzona podczas każdorazowego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacja ta jest zbierana poprzez komponent LinkedIn i przypisywana przez platformę do odpowiedniego konta podmiotu danych na portalu LinkedIn. Jeśli osoba zainteresowana aktywuje jeden z przycisków na portalu LinkedIn, przekazywane dane i informacje są przypisywane do prywatnego konta użytkownika na portalu LinkedIn oraz przechowywane i przetwarzane przez portal LinkedIn.

LinkedIn zawsze otrzymuje informacje poprzez komponent LinkedIn dotyczącą tego, że podmiot danych odwiedził naszą stronę internetową, jeśli podmiot danych jest zalogowany na portalu LinkedIn w czasie wizyty na naszej stronie; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie w komponent LinkedIn, czy nie. Jeśli podmiot danych nie wyraża zgody na taki transfer danych, może wylogować się z portalu LinkedIn przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Na stronie https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls, LinkedIn oferuje możliwość rezygnacji z maili, SMS-ów oraz reklam skierowanych do określonych grup odbiorców, jak również zarządzania ustawieniami związanymi z reklamami. LinkedIn korzysta również z Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, które mogą korzystać z plików cookies. Takie pliki cookies mogą zostać zablokowane na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Polityka prywatności portalu LinkedIn jest dostępna na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Polityka plików cookies na portalu LinkedIn jest dostępna na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Polityka prywatności dotycząca działania i korzystania z Xing

Administrator danych zintegrował komponenty portalu Xing na stronie internetowej. Xing jest internetową siecią społecznościową, która umożliwia użytkownikom komunikowanie się z kontaktami biznesowymi oraz nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Użytkownicy mogą stworzyć osobisty profil na portalu Xing. Firmy mogą na przykład tworzyć profile firm lub publikować oferty pracy.
Spółką operacyjną dla portalu Xing jest XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Podczas każdej wizyty na dowolnej podstronie niniejszej strony internetowej, która posiada komponent Xing (plugin Xing) przeglądarka wykorzystywana przez osobę zainteresowaną pobiera odpowiadającą reprezentację komponentu Xing.

Więcej informacji na temat pluginów Xing można znaleźć na https://dev.xing.com/plugins.

W ramach procesu technicznego Xing otrzymuje informacje dotyczące tego, która podstrona naszej strony internetowej została odwiedzona przez podmiot danych.

Jeśli podmiot danych jest jednocześnie zalogowany do Xing, przy każdej wizycie podmiotu danych na naszej stronie Xing rozpoznaje, która podstrona naszej strony internetowej została przez niego odwiedzona podczas każdorazowego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacja ta jest zbierana poprzez komponent Xing i przypisywana przez platformę do odpowiedniego konta podmiotu danych na portalu Xing. Jeśli osoba zainteresowana aktywuje jeden z przycisków na portalu Xing, przekazywane dane i informacje są przypisywane do prywatnego konta użytkownika na portalu Xing oraz przechowywane i przetwarzane przez Xing.

Xing zawsze otrzymuje informacje poprzez komponent Xing dotyczącą tego, że podmiot danych odwiedził naszą stronę internetową, jeśli podmiot danych jest zalogowany na portalu Xing w czasie wizyty na naszej stronie; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie w komponent Xing, czy nie. Jeśli podmiot danych nie wyraża zgody na taki transfer danych, może wylogować się z portalu Xing przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Polityka prywatności portalu Xing jest dostępna na https://www.xing.com/privacy i dostarcza informacji dotyczących zbierania, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych przez portal Xing. Co więcej portal Xing zamieścił powiadomienia dotyczące prywatności dla przycisku XING Share na https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Polityka prywatności dotycząca działania i korzystania z portalu YouTube

Administrator danych zintegrował komponenty portalu YouTube na stronie internetowej. YouTube jest internetowym portalem wideo, który umożliwia osobom publikującym materiały wideo bezpłatne oglądanie klipów wideo oraz innym użytkownikom darmowe oglądanie, ocenianie i komentowanie. Na portalu YouTube można publikować wszystkie rodzaje materiałów wideo, dlatego też zarówno całe filmy i programy telewizyjne, jak również teledyski, zwiastuny lub materiały wideo nagrywane przez użytkowników są dostępne na tym portalu internetowym.
Spółką operacyjną dla portalu YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Podczas każdej wizyty na dowolnej podstronie niniejszej strony internetowej, która posiada komponent YouTube (plugin YouTube) przeglądarka wykorzystywana przez osobę zainteresowaną pobiera odpowiadającą reprezentację komponentu YouTube.

Więcej informacji na temat portalu YouTube można znaleźć na https://www.youtube.com/yt/about/en/.

W ramach procesu technicznego YouTube otrzymuje informacje dotyczące tego, która podstrona naszej strony internetowej została odwiedzona przez podmiot danych.

Jeśli podmiot danych jest jednocześnie zalogowany na portalu YouTube, przy każdej wizycie podmiotu danych na naszej stronie YouTube rozpoznaje, która podstrona naszej strony internetowej została przez niego odwiedzona podczas każdorazowego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacja ta jest zbierana poprzez komponent YouTube i przypisywana przez platformę do odpowiedniego konta podmiotu danych na portalu YouTube. Jeśli osoba zainteresowana aktywuje jeden z przycisków na portalu YouTube, przekazywane dane i informacje są przypisywane do prywatnego konta użytkownika na portalu YouTube oraz przechowywane i przetwarzane przez YouTube.

YouTube i Google zawsze otrzymują informacje poprzez komponent YouTube dotyczącą tego, że podmiot danych odwiedził naszą stronę internetową, jeśli podmiot danych jest zalogowany na portalu YouTube w czasie wizyty na naszej stronie; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie w komponent YouTube, czy nie. Jeśli podmiot danych nie wyraża zgody na taki transfer danych do YouTube i Google, może wylogować się z portalu YouTube przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.
Polityka prywatności portalu YouTube jest dostępna na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i dostarcza informacji dotyczących zbierania, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych przez portal YouTube i Google.

Polityka prywatności dotycząca działania i korzystania z aplikacji Instagram

Osoba odpowiedzialna zintegrowała komponenty aplikacji Instagram na stronie internetowej. Instagram jest siecią społecznościową.

Sieć społecznościowa jest internetowym miejscem spotkań, internetową społecznością, która pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i wchodzić w interakcje w wirtualnej przestrzeni. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma do wymiany poglądów i doświadczeń lub pozwala internetowej społeczności na podawanie informacji osobowych lub biznesowych. Instagram pozwala użytkownikom na tworzenie prywatnych profili, zamieszczanie zdjęć i udzielanie się towarzysko poprzez zaproszenia do grona znajomych.

Spółką operacyjną dla Instagrama jest Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Jeśli dana osoba mieszka poza USA czy Kanadą informacje dotyczące przetwarzania danych można uzyskać pod adresem Facebook Irlandia Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia.

Podczas każdej wizyty na dowolnej podstronie niniejszej strony internetowej zarządzanej przez administratora, która posiada komponent aplikacji Instagram (plugin aplikacji Instagram) przeglądarka wykorzystywana przez osobę zainteresowaną przechodzi przez odpowiednie komponenty Instagrama i pobiera odpowiadającą reprezentację komponentu Instagrama. W ramach procesu technicznego Instagram otrzymuje informacje dotyczące tego, która podstrona naszej strony internetowej została odwiedzona przez osobę zainteresowaną.

Jeśli podmiot danych jest jednocześnie zalogowany na Instagramie, przy każdej wizycie podmiotu danych na naszej stronie Instagram rozpoznaje, która podstrona naszej strony internetowej została przez niego odwiedzona podczas każdorazowego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacja ta jest zbierana poprzez komponent Instagrama i przypisywana przez platformę do odpowiedniego konta podmiotu danych na Instagramie. Jeśli osoba zainteresowana aktywuje jeden z przycisków na Instagramie, przekazywane dane i informacje są przypisywane do prywatnego konta użytkownika na Instagramie oraz przechowywane i przetwarzane przez Instagram.

Polityka Instagrama dotycząca ochrony danych jest dostępna na  http://instagram.com/about/legal/privacy i dostarcza informacji dotyczących zbierania, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych przez Instagram. Wyjaśnia również, jakie opcje ustawień oferuje Instagram, aby chronić prywatność podmiotów danych. Co więcej dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają ograniczanie transferu danych do Instagrama. Takie aplikacje mogą zostać wykorzystane przez podmiot danych w celu ograniczenia transferu danych do Instagrama.

Polityka prywatności dotycząca działania i korzystania z aplikacji WhatsApp

Osoba odpowiedzialna zintegrowała komponenty aplikacji WhatsApp na stronie internetowej. WhatsApp jest komunikatorem. W tym kontekście oferujemy kandydatom możliwość skontaktowania się z nami poprzez aplikację WhatsApp.
Jeśli korzystacie Państwo z tej opcji, Państwa numer telefonu będzie do nas automatycznie przesłany. Co powinni Państwo wziąć pod uwagę aplikując poprzez aplikację WhatsApp?

Obowiązują warunki korzystania i polityka prywatności aplikacji WhatsApp. Polityka dotycząca ochrony danych opublikowana przez WhatsApp jest dostępna na stronie https://www.whatsapp.com/legal/ i dostarcza informacji dotyczących zbierania, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych przez WhatsApp.
Wyjaśnia również, jakie opcje ustawień oferuje WhatsApp, aby chronić prywatność podmiotów danych.

Spółką operacyjną dla WhatsApp jest WhatsApp Inc., Arbitration Opt-Out, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest WhatsApp Irlandia Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia, jeśli podmiot danych mieszka poza USA czy Kanadą.

Nie będziemy przechowywać Państwa numerów telefonów lub danych osobowych w wiadomościach innych niż wiadomości w czacie WhatsApp.
Prosimy o nieprzesyłanie nam żadnych zdjęć czy materiałów wideo.

Czat zostanie usunięty najpóźniej 3 miesiące od ostatniego kontaktu z kandydatem.

Polityka prywatności dotycząca działania i korzystania z Google Analytics (z opcją anonimizacji)

Administrator zintegrował komponent Google Analytics na stronie internetowej (z opcją anonimizacji). Google Analytics jest sieciową usługą analityczną. Analiza statystyk serwisów WWW obejmuje zbieranie i analizowanie danych dotyczących zachowania gości stron internetowych. Przykładowo sieciowa usługa analityczna zbiera dane dotyczące tego, na jakie strony internetowe wchodzi osoba zainteresowana z naszej strony internetowej (tzw. strony odsyłające), które podstrony zostały odwiedzone lub jak często i przez jaki czas dana podstrona była przeglądana. Analiza statystyk serwisów WWW jest wykorzystywana głównie w celu optymalizacji strony internetowej oraz analizy kosztów i korzyści reklam internetowych.
Spółką operacyjną dla Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Administrator danych wykorzystuje dodatek „_gat._anonymizeIp” dla analizy statystyk serwisów WWW poprzez Google Analytics. Dzięki temu dodatkowi adresy IP podmiotów danych zostaną skrócone i poddane anonimizacji przez Google, jeśli nasza strona została odwiedzona z kraju członkowskiego UE lub z innego kraju będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu gości na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje między innymi dane i informacje uzyskane w celu oceny tego, jak wykorzystywana jest nasza strona, tworzenia dla nas raportów online przedstawiających aktywność na naszej stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z wykorzystaniem naszej strony internetowej.
Google Analytics wykorzystuje pliki cookies w systemie informatycznym osoby zainteresowanej. Powyżej wyjaśniono już, czym są pliki cookies.

Korzystając z plików cookies Google jest w stanie analizować to, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej.

Podczas każdej wizyty na podstronach tej strony internetowej, na której został zintegrowany Google Analytics przez administratora danych, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby zainteresowanej jest automatycznie uruchamiana przez właściwy komponent Google Analytics do dostarczenia danych do Google w celach dokonania analizy online. W ramach tego technicznego procesu Google będzie miał dostęp do danych osobowych takich jak adres IP osoby zainteresowanej, które służą między innymi do tego, aby Google mógł wyśledzić źródło odwiedzin, a następnie umożliwić rozliczenie prowizji.
Pliki cookies przechowują dane umożliwiające identyfikację takie jak czas wejścia na stronę, lokalizacja, z której użytkownik odwiedził stronę oraz częstotliwość odwiedzin podmiotu danych na danej stronie. Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, Państwa dane osobowe wraz z adresem IP połączenia internetowego wykorzystywanego przez podmiot danych będą przesyłane do Google w USA. Takie dane osobowe są przechowywane przez Google w USA. Google może przesłać takie zebrane dane osobowe stronom trzecim przy pomocy środków technicznych.

Osoba zainteresowana może uniemożliwić wykorzystanie plików cookies na naszej stronie internetowej w sposób opisany powyżej, w każdej chwili i za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej i tym samym trwale uniemożliwić ich wykorzystanie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej może również uniemożliwić Google przydzielenie pliku cookie konwersji do systemu informatycznego osoby zainteresowanej. Co więcej plik cookie, który został już przydzielony przez Google Analytics może zostać usunięty w każdej chwili przez przeglądarkę internetową lub inne rodzaje oprogramowania.
Ponadto podmiot danych ma możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec zbierania danych wygenerowanych przez Google Analytics w celu korzystania z niniejszej strony internetowej i przetwarzania danych przez Google. W tym celu osoba musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics poprzez JavaScript o tym, że żadne dane czy informacje dotyczące wizyt na stronie nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Zainstalowanie dodatku do przeglądarki zostanie potraktowane przez Google jako sprzeczność. Jeśli system informatyczny podmiotu danych zostanie potem usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, podmiot danych musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby uniemożliwić działanie Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub zablokowany przez podmiot danych lub inną osobę w ramach jej kontroli, możliwe jest ponowne zainstalowanie lub reaktywowanie dodatku do przeglądarki.
Dodatkowe informacje i polityka prywatności Google są dostępne na stronie https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ and http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics został szczegółowo opisany na https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Polityka prywatności dotycząca działania i korzystania z AdWords

Administrator zintegrował komponent Google AdWords na stronie internetowej. Google AdWords jest internetowym serwisem o charakterze reklamowym, który umożliwia reklamodawcom korzystanie z wyników wyszukiwania zarówno Google, jak i Google Network. Google AdWords umożliwia reklamodawcom wprowadzanie z wyprzedzeniem słów kluczowych, które wyświetlą reklamę w wyszukiwarce Google tylko wtedy, gdy wyszukiwarka znajdzie wyniki wyszukiwania związane ze słowami kluczowymi. W Google Network reklamy są umieszczane na tematycznych stronach internetowych przy pomocy zautomatyzowanego algorytmu i zgodnie z wcześniej wprowadzonymi słowami kluczowymi.
Spółką operacyjną dla Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google AdWords jest promowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie tematycznych reklam na stronach internetowych osób trzecich oraz w wynikach wyszukiwania Google oraz poprzez wyświetlanie reklam na naszej stronie internetowej.
Jeśli podmiot danych trafi na naszą stronę poprzez reklamę Google, Google będzie przechowywał w systemie informatycznym tzw. plik cookie konwersji.

Powyżej wyjaśniono już, czym są pliki cookies.

Plik cookie konwersji deaktywuje się po upływie trzydziestu dni i nie jest wykorzystywany do identyfikacji podmiotu danych. Jeśli plik cookie konwersji nie wygasł jeszcze na naszej stronie internetowej, istnieje możliwość prześledzenia danych podstron takich jak koszyk w sklepie internetowym. Dzięki plikom cookies konwersji wraz z Google jesteśmy w stanie rozpoznać, czy podmiot danych, który trafił na naszą stronę internetową dzięki reklamie AdWords wygenerował przychód, tj. czy dokonał zakupu czy go anulował.
Dane i informacje zebrane dzięki wykorzystaniu plików cookies konwersji są wykorzystywane przez Google w celu tworzenia statystyk osób odwiedzających naszą stronę internetową. Takie statystyki są potem przez nas wykorzystywane w celu ustalenia całkowitej liczby użytkowników, którzy trafili na naszą stronę dzięki reklamom AdWords, aby stwierdzić, czy dane reklamy odniosły sukces czy porażkę oraz zoptymalizować nasze reklamy w przyszłości.

Ani nasza firma ani inny reklamodawca Google AdWords nie otrzymuje żadnych istotnych informacji od Google, które mogłyby pomóc w identyfikacji podmiotu danych.

Plik cookie konwersji przechowuje dane umożliwiające identyfikację takie jak strony internetowe odwiedzane przez osobę zainteresowaną. Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, Państwa dane osobowe wraz z adresem IP połączenia internetowego wykorzystywanego przez podmiot danych będą przesyłane do Google w USA. Takie dane osobowe są przechowywane przez Google w USA. Google może przesłać takie zebrane dane osobowe stronom trzecim przy pomocy środków technicznych.
Osoba zainteresowana może uniemożliwić wykorzystanie plików cookies na naszej stronie internetowej w sposób opisany powyżej, w każdej chwili i za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej i tym samym trwale uniemożliwić ich wykorzystanie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej może również uniemożliwić Google przydzielenie pliku cookie konwersji do systemu informatycznego osoby zainteresowanej. Co więcej plik cookie, który został już przydzielony przez Google AdWords może zostać usunięty w każdej chwili przez przeglądarkę internetową lub inne rodzaje oprogramowania.
Ponadto podmiot danych ma możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec tematycznych reklam Google. W tym celu osoba zainteresowana musi kliknąć w link www.google.com/settings/ads w każdej przeglądarce internetowej, z której korzysta i wprowadzić pożądane zmiany w ustawieniach.
Dodatkowe informacje i polityka prywatności Google dostępne są na stronie https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Podstawy prawne przetwarzania danych

Art. 6 I lit. A RODO jest dla naszej firmy podstawą prawną we wszystkich działaniach związanych z przetwarzaniem danych, w których uzyskujemy zgodę na realizację konkretnego celu przetwarzania.
Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wykonania umowy, której stroną jest podmiot danych, tak jak w tym przypadku, na przykład podczas przetwarzania danych, które są niezbędne dla dostarczenia towarów lub świadczenia innej usługi, przetwarzanie powinno opierać się na Art. 6 I lit. b RODO.
To samo dotyczy przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji przedumownych środków na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów czy usług. Jeśli na naszej firmie ciąży obowiązek prawny związany z przetwarzaniem danych osobowych, taki jak wywiązanie się ze zobowiązań podatkowych, przetwarzanie opiera się na Art. 6 I lit. c RODO.
W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być wymagane w celu ochrony istotnych interesów podmiotu danych lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce w przypadku, gdyby przykładowo gość naszego zakładu doznał obrażeń, a jego nazwisko, wiek, ubezpieczenie zdrowotne lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wtedy przetwarzanie danych opierałoby się na Art. 6 I lit. d RODO.
Przetwarzanie danych może opierać się również na Art. 6 I lit. f RODO. W przypadku tej podstawy prawnej przetwarzanie danych, które nie podlegają wyżej wymienionym podstawom prawnym, jest wymagane, jeśli przetwarzanie jest niezbędne w celu ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, chyba że interesy, fundamentalne prawa i swobody osoby zainteresowanej przeważają. Takie przetwarzanie danych jest dozwolone, ponieważ zostało ono wspomniane przez prawodawcę europejskiego. W związku z tym uważa się, że można założyć istnienie uzasadnionego interesu, jeśli podmiot danych jest klientem administratora danych (motyw 47, drugie zdanie- RODO).
Przetwarzanie danych osobowych opartych na Art. 6 I lit. f RODO jest naszym słusznym interesem związanym z prowadzeniem biznesu z myślą o wszystkich naszych pracownikach i udziałowcach.

Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium, według którego wyznaczany jest okres przechowywania danych osobowych, jest właściwy ustawowy okres przechowywania. Po wygaśnięciu terminu dane będą usuwane, jeśli nie będą już potrzebne do wykonania lub zainicjowania umowy.

Prawne lub umowne przepisy dotyczące dostarczania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek dostarczenia danych osobowych przez podmiot danych; możliwe konsekwencje niedostarczenia danych

Chcemy wyjaśnić, że dostarczanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z ustaleń umownych (takich jak np. szczegóły dotyczące wykonawcy). Okazjonalnie może zaistnieć potrzeba, żeby zawarta została umowa, która zobowiązuje daną osobę do dostarczenia danych osobowych, które następnie muszą zostać przez nas przetworzone. Przykładowo podmiot danych ma obowiązek dostarczenia nam informacji osobowych w momencie podpisywania z nami umowy o pracę. Niedostarczenie danych osobowych może oznaczać, że umowa z taką osobą nie zostanie sfinalizowana. Przed dostarczeniem danych osobowych przez osobę zainteresowaną, musi się ona najpierw skontaktować z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik poinformuje taką osobę o wymogach dotyczących danego przypadku i o tym, czy dostarczenie danych osobowych jest wymagane prawem lub umową lub czy jest wymagane w celu zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek dostarczenia danych osobowych i jakie są konsekwencje niedostarczenia danych osobowych.