Ochrana dát

Competence Call Center (ďalej len „CCC“) si cení vašu návštevu tejto webovej stránky a váš záujem o našu spoločnosť a naše služby. Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá.
Používanie našej webovej stránky je zvyčajne možné bez poskytnutia osobných údajov. Ak chce dotknutá osoba využívať ďalšie služby (napr. informačné spravodaje-newslettre) CCC prostredníctvom našej webovej stránky, môže byť potrebné spracovanie osobných údajov. Ak sa pre službu vyžaduje spracovanie osobných údajov a neexistuje právny základ pre takéto spracovanie, vo všeobecnosti získavame súhlas dotknutej osoby.
Spracovanie osobných údajov, ako je meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo dotknutej osoby, je vždy v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov CCC pre jednotlivé krajiny. Podľa toho budú návštevníci našej webovej stránky informovaní o povahe, rozsahu a účele osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, používame a spracovávame, a budeme informovať dotknuté osoby o právach, na ktoré majú nárok.
CCC ako správca údajov a zodpovedná strana zaviedlo technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie najvyššej možnej ochrany osobných údajov spracúvaných prostredníctvom tejto webovej stránky. Internetové prenosy údajov však môžu mať vo všeobecnosti bezpečnostné medzery, a preto nie je možné zaručiť absolútnu ochranu. Z tohto dôvodu môže každá dotknutá osoba poskytnúť osobné údaje alternatívnym spôsobom.

Definície použitých pojmov

Zásady ochrany osobných údajov CCC sú založené na terminológii použitej vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR). Aby sme zabezpečili zrozumiteľnosť, vopred vysvetlíme pojmy, ktoré budeme používať.

 1. a) osobné údaje

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „subjekt osobných údajov“). Fyzická osoba sa považuje za takú identifikovateľnú osobu, ktorá priamo alebo nepriamo, najmä spojením s identifikátorom, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo jeden alebo viac špeciálnych znakov, vyjadruje fyzickú, fyziologickú, genetickú , duševnú, hospodársku, kultúrnu alebo sociálnu identity tejto fyzickej osoby.

 1. b) dotknutá osoba

Dotknutou osobou je každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva zodpovedná strana.

 1. c) spracovanie

Spracovanie znamená akýkoľvek proces alebo sériu operácií súvisiacich s osobnými údajmi, ako napríklad zhromažďovanie, organizovanie, uchovávanie, prispôsobenie alebo úprava, čítanie, dopytovanie, používanie, s pomocou alebo bez pomoci automatizovaných postupov; zverejnenie predložením, šírením alebo inou formou poskytovania, zmierenia alebo pridruženia, obmedzenia, vymazania alebo zničenia.

 1. d) Obmedzenie spracovania

Obmedzenie spracovania je označovanie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich budúce spracovanie.

 1. e) profilovanie

Profilovanie je akýkoľvek druh automatizovaného spracovania osobných údajov, ktorý spočíva v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby z hľadiska pracovného výkonu, ekonomického stavu, zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, pobytu alebo miesta tejto fyzickej osoby na analýzu alebo predpovede.

 1. f) Pseudonymizácia

Pseudonymizácia je spracovanie osobných údajov takým spôsobom, že osobné údaje už nie je možné priradiť konkrétnemu subjektu údajov bez potreby ďalších informácií za predpokladu, že sa tieto ďalšie informácie uchovávajú oddelene a podliehajú technickým a organizačným opatreniam, ktoré zabezpečia, že osobné údaje nemožno priradiť k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

 1. g) Zodpovedná strana alebo správca údajov

Zodpovedná osoba alebo správca údajov je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, inštitúcia alebo iný orgán, ktorý sám alebo v spolupráci s ostatnými rozhodne o účeloch a spôsoboch spracovania osobných údajov. Účely a prostriedky takéhoto spracovania sú určené právnymi predpismi Únie alebo právnymi predpismi členských štátov, prevádzkovateľom alebo osobitnými kritériami jeho určenia možno ustanoviť podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov.

 1. h) spracovateľ

Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa údajov.

 1. i) príjemca

Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, agentúra alebo iný subjekt, ktorému boli poskytnuté osobné údaje, bez ohľadu na to, či ide o tretiu stranu. Orgány, ktoré môžu prijímať osobné údaje podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov v súvislosti s konkrétnou misiou, sa však nepovažujú za príjemcov.

 1. j) tretie strany

Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, inštitúcia, orgán alebo iný subjekt údajov, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby oprávnené na priamu zodpovednosť prevádzkovateľa údajov alebo sprostredkovateľa spracúvať osobné údaje.

 1. k) Súhlas

Súhlas je akýkoľvek dobrovoľne vydaný a jednoznačne vyjadrený výrok alebo iná forma jednoznačného potvrdzujúceho aktu vydaného dotknutou osobou v konkrétnom prípade, pri ktorom dotknutá osoba naznačuje, že súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

Meno a adresa zodpovednej strany:

CCC Holding GmbH
Spengergasse 37
1050 Viedeň
Rakúsko
T: +43 1 811 22-0
F: +43-1 811 22-3344
E: competence@yourccc.com

Meno a adresa zamestnanca zodpovedného za ochranu údajov

Katrin Albrecht
CCC Holding GmbH
c/o Competence Call Center Leipzig GmbH
Spinnereistraße 7
04179 Lipsko
Nemecko
E: datenschutzbeauftragter@yourccc.com

V prípade akýchkoľvek otázok a návrhov týkajúcich sa ochrany údajov sa môžete obrátiť priamo na nášho úradníka pre ochranu údajov.

Cookies

Webová stránka CCC používa cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané a uložené v počítačovom systéme prostredníctvom internetového prehľadávača.
Mnoho webových stránok a serverov používa súbory cookie. Mnoho súborov cookie obsahuje tzv. ID súborov cookie. ID súboru cookie je jedinečný identifikátor súboru cookie. Skladá sa z reťazca, cez ktorý môžu byť internetové stránky a servery priradené konkrétnemu internetovému prehľadávaču, v ktorom bol uložený súbor cookie. To umožňuje navštíveným webovým stránkam a serverom rozlíšiť prehliadač jednotlivca od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné súbory cookie. Konkrétny webový prehľadávač môže byť rozpoznaný a identifikovaný jedinečným ID súboru cookie.
Použitím súborov cookie môže spoločnosť CCC používateľom tohto webu poskytnúť užívateľsky prívetivejšie služby, ktoré by bez nastavenia súborov cookie neboli možné.
Informácie a ďalšie ponuky na našej webovej stránke môžu byť pre používateľa optimalizované pomocou súborov cookie. Súbory cookie nám umožňujú, ako už bolo uvedené, rozpoznať používateľov našich webových stránok. Účelom tohto rozpoznania je uľahčiť používateľom používanie našej webovej stránky.
Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom našej webovej stránky prostredníctvom zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehľadávača, a teda natrvalo vypnúť nastavenie súborov cookie. Okrem toho už nastavené cookies môžu byť kedykoľvek vymazané prostredníctvom internetového prehliadača alebo iného softvéru. Malo by to byť možné vo všetkých bežných internetových prehľadávačoch. Pri deaktivácii súborov cookie v použitom internetovom prehliadači z dôvodu problémov s kompatibilitou sa môže stať, že nie všetky funkcie našej webovej stránky budú funkčné.

Zber všeobecných údajov a informácií

Webová stránka CCC zbiera množstvo všeobecných údajov a informácií zakaždým, keď ju príslušná osoba alebo automatizovaný systém navštívi. Tieto všeobecné údaje a informácie sú uložené v protokolových súboroch servera. Môžete zaznamenať (1) použité typy a verzie prehľadávača, (2) operačný systém, ktorý používa prístupový systém, (3) webovú stránku, z ktorej pristupujúci systém pristupuje na našu webovú stránku (tzv. sprostredkovatelia), (4) podstránky webovej stránky, ktorá (5) zaznamenáva dátum a čas prístupu na webovú stránku, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovateľ internetových služieb prístupového systému a (8) ďalšie podobné údaje a informácie použité v prípade útokov na naše informačné systémy.
Použitím týchto všeobecných údajov a informácií CCC nevyvodzuje žiadne závery o subjekte osobných údajov. Namiesto toho sú tieto informácie požadované (1) pre správne poskytovanie obsahu našej webovej stránky, (2) optimalizovanie obsahu našej webovej stránky a (3) zabezpečenie nepretržitého fungovania našich systémov a technológie našej webovej stránky a (4) poskytovanie orgánom činným v trestnom konaní potrebných informácií v prípade kybernetického útoku. Zhromaždené údaje a informácie sú preto štatisticky a ďalej vyhodnocované CCC s cieľom zvýšiť ochranu a bezpečnosť údajov v našej spoločnosti a v konečnom dôsledku zabezpečiť najlepšiu možnú úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame.

Prihlásenie sa na odber noviniek (newslettra)

Na webovej stránke CCC majú používatelia možnosť prihlásiť sa na odber nášho informačného newsletra. Osobné údaje prenášané spracovateľovi údajov pri objednávaní bulletinu sú výsledkom vstupnej masky použitej na tento účel.
CCC pravidelne informuje svojich zákazníkov a obchodných partnerov prostredníctvom noviniek o ponukách spoločnosti. Newsletter našej spoločnosti môže byť prijatý subjektom údajov iba vtedy, ak má (1) subjekt údajov platnú e-mailovú adresu a (2) dotknutá osoba sa zaregistrovala na prijímanie newslettra. Z právnych dôvodov bude na e-mailovú adresu zadanú dotknutou osobou potvrdzovací e-mail zaslaný prvýkrát pre zasielanie bulletinov pomocou postupu dvojitého prihlásenia. Tento potvrdzovací e-mail sa používa na kontrolu, či je vlastníkom e-mailovej adresy rovnaká osoba, ktorá je oprávnená dostávať informácie o novinkách (newsletter).
Pri prihlásení na odber newslettra tiež ukladáme IP adresu počítačového systému používaného príslušnou osobou v čase registrácie, ako aj dátum a čas registrácie, ako ich pridelil poskytovateľ internetových služieb (ISP). Zhromažďovanie týchto údajov je potrebné na pochopenie (možného) zneužitia e-mailovej adresy dotknutej osoby k neskoršiemu dátumu, a preto slúži ako zákonná ochrana pre kontrolóra údajov.
Osobné údaje zozbierané ako súčasť odberu newslettra sa použijú iba na zasielanie nášho informačného newslettra a súvisiace zmeny. Dotknutá osoba môže kedykoľvek ukončiť odber nášho newslettra. Súhlas s uložením osobných údajov, ktorý nám dotknutá osoba poskytla na zasielanie informačného newslettra, možno kedykoľvek odvolať. Za účelom odvolania súhlasu je v každom bulletine zodpovedajúci odkaz. Je tiež možné kedykoľvek zrušiť registráciu priamo u správcu údajov akýmkoľvek iným spôsobom.

Vymazávanie a blokovanie osobných údajov

Správca údajov spracúva a uchováva osobné údaje dotknutej osoby iba na obdobie potrebné na dosiahnutie účelu uchovávania alebo v súlade so zákonmi alebo inými právnymi predpismi, ktorým podlieha zodpovedná osoba.
Ak sa účel uchovávania vynechá alebo ak uplynie zákonom stanovená lehota na uchovávanie, osobné údaje sa v súlade so zákonnými ustanoveniami bežne blokujú alebo vymažú.

Práva dotknutej osoby

 1. a) Právo na potvrdenie

Každý subjekt údajov má právo požiadať zodpovednú osobu o potvrdenie spracovania jeho osobných údajov. Ak si dotknutá osoba želá uplatniť svoje právo odvolať súhlas, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca pre ochranu údajov zodpovednej osoby.

 1. b) Právo na informácie

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Dotknutá osoba má ďalej tieto informácie:

 • účely spracovania
 • kategórie spracovávaných osobných údajov
 • príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli osobné údaje sprístupnené alebo sa stále zverejňujú, najmä príjemcom v tretích krajinách alebo medzinárodným organizáciám
 • ak je to možné, plánované trvanie, počas ktorého sa osobné údaje budú uchovávať, alebo, ak to nie je možné, kritériá na určenie tohto trvania
 • právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, alebo obmedzenie spracovania prevádzkovateľom alebo právo namietať proti takémuto spracovaniu
 • existencia práva na odvolanie sa na dozorný orgán
 • v prípade, že osobné údaje nie sú zhromažďované od dotknutej osoby: všetky dostupné informácie o zdroji údajov
 • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v súlade s článkom 22 ods. 1 a 4 GDPR a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o príslušnej logike a rozsahu a zamýšľanom dopade takéhoto spracovania na subjekt údajov

Dotknutá osoba má okrem toho právo na prístup k informácii, či sa osobné údaje preniesli do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie. V takom prípade má dotknutá osoba právo získať informácie o vhodných zárukách v súvislosti s prenosom.
Ak si dotknutá osoba želá uplatniť svoje právo odvolať súhlas, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca pre ochranu údajov zodpovednej osoby.

 1. c) Právo na opravu

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo požadovať okamžitú opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má okrem toho právo požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov, pričom zohľadní účel spracovania.
Ak si dotknutá osoba želá uplatniť svoje právo odvolať súhlas, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca pre ochranu údajov zodpovednej osoby.

 1. d) Právo na zrušenie (právo byť zabudnutý)
 • Každá dotknutá osoba pri spracovaní osobných údajov má právo požadovať od správcu okamžité vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že je splnený jeden z týchto dôvodov a spracovanie sa nevyžaduje ak:
 • Osobné údaje boli zhromaždené alebo inak spracované na účely, na ktoré už nie sú potrebné.
 • Dotknutá osoba odvoláva svoj súhlas, na základe ktorého bolo spracovanie založené podľa čl. 6 (1) (a) GDPR alebo čl. 9 (2) (a) GDPR a pre spracovanie neexistuje žiadny iný právny základ.
 • Podľa čl. 21 (1) GDPR, dotknutá osoba podá námietku proti spracovaniu a neexistujú legitímne dôvody na spracovanie alebo dotknutá osoba namieta proti spracovaniu podľa čl. 21 (2) GDPR.
 • Osobné údaje boli spracované nezákonne.
 • Vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú.
 • Osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti so službami informačnej spoločnosti ponúkanými podľa čl. 8 (1) GDPR.

 

Ak je niektorý z vyššie uvedených dôvodov správny a dotknutá osoba si želá zariadiť vymazanie osobných údajov uložených v CCC, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca zodpovedného za ochranu údajov zodpovednej osoby.

Ak CCC zverejnilo osobné údaje a naša spoločnosť je zodpovedná za vymazanie osobných údajov ako zodpovedná osoba podľa čl. 17 (1) GDPR, CCC prijme vhodné opatrenia na informovanie ostatných správcov údajov, pričom zohľadní dostupné technológie a náklady na implementáciu, ktorí spracúvajú zverejnené osobné údaje.

 1. e) Právo na obmedzenie spracovania
 • Každá strana dotknutá spracovaním osobných údajov má právo požadovať od správcu obmedzenie spracovania, ak sa uplatní niektorá z týchto podmienok:
 • Subjekt údajov spochybňuje presnosť osobných údajov počas obdobia, ktoré umožňuje zodpovednej osobe overiť presnosť osobných údajov.
 • Spracovanie je nezákonné, dotknutá osoba odmieta vymazať osobné údaje a namiesto toho požaduje obmedzenie používania osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ osobných údajov už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale od dotknutej osoby sa vyžaduje, aby uplatňovala, obhajovala alebo bránila svoje práva.
 • Dotknutá osoba má námietky voči spracovaniu podľa čl. 21 § 1 GDPR a zatiaľ nie je jasné, či legitímne dôvody zodpovednej osoby prevažujú nad dôvodmi dotknutej osoby.

Ak je splnená jedna z vyššie uvedených podmienok a dotknutá osoba chce požiadať o obmedzenie osobných údajov uložených v CCC, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca zodpovedného za ochranu údajov zodpovednej osoby.

 1. f) Prenosnosť údajov

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytnuté prevádzkovateľovi dotknutou osobou v štruktúrovanom, bežnom a strojom čitateľnom formáte. Má tiež právo preniesť tieto údaje inej strane za predpokladu, že spracovanie je založené na súhlase podľa čl. 6 (1) (a) GDPR alebo čl. 9 (2) (a) GDPR alebo na zmluvu podľa čl.  6 § 1 b) GDPR a spracovanie automatizovanými prostriedkami, pokiaľ nie je spracovanie potrebné na splnenie úlohy vo verejnom záujme alebo na výkon verejnej moci delegovanej na kontrolóra.
Okrem toho má dotknutá osoba pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa článku 20 ods. 1 GDPR právo na to, aby sa osobné údaje prenášali priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému, pokiaľ je to technicky uskutočniteľné a za predpokladu, že tým nie sú dotknuté práva a slobody iných osôb.
Ak si dotknutá osoba želá uplatniť svoje právo odvolať súhlas, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca zodpovedného za ochranu údajov v CCC.

 1. g) Právo namietať

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, podľa článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR z dôvodov, ktoré z toho vyplývajú z jeho/jej konkrétnej situácie.
CCC už nespracúva osobné údaje v prípade námietky, pokiaľ nedokážeme preukázať presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo ak spracovanie slúži na uplatnenie, obranu alebo obhajobu právnych nárokov.
Ak si dotknutá osoba želá uplatniť svoje právo odvolať súhlas, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca zodpovedného za ochranu údajov v CCC. Dotknutá osoba môže v rámci využívania služieb informačnej spoločnosti bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES slobodne vykonávať svoje právo na námietky prostredníctvom automatizovaných postupov využívajúcich technické špecifikácie.

 1. h) Automatizované rozhodnutia v jednotlivých prípadoch

Každá osoba, ktorá sa zaoberá spracovávaním osobných údajov, má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracovaní, ktoré má právny účinok alebo má podobný vplyv na jej vykonanie, pokiaľ sa rozhodnutie (1) nevzťahuje na uzavretie (2) prípustné podľa právnych predpisov Únie alebo členských štátov, ktorým podlieha spracovávateľ a ak tieto právne predpisy ustanovujú vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a legitímnych záujmov dotknutej osoby alebo (3) s výslovným súhlasom dotknutej osoby.
Ak sa na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom vyžaduje rozhodnutie (1) alebo (2) sa uskutoční s výslovným súhlasom dotknutej osoby, CCC prijme vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a legitímnych záujmov dotknutých osôb, aspoň vrátane práva na zásah osoby zo strany prevádzkovateľa, na vyjadrenie vlastného postavenia a na napadnutie rozhodnutia.
Ak si dotknutá osoba želá uplatniť práva s ohľadom na automatizované rozhodnutia, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca zodpovedného za ochranu údajov príslušnej osoby.
Ako zodpovedná spoločnosť nepoužívame automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

 1. i) Právo odvolať súhlas na ochranu údajov

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.
Ak si dotknutá osoba želá uplatniť svoje právo odvolať súhlas, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca pre ochranu údajov zodpovednej osoby.

Ochrana údajov v žiadostiach a v procese podávania žiadostí

Zodpovedná osoba zhromažďuje a spracúva osobné údaje žiadateľov na účely spracovania žiadosti. Spracovanie sa môže vykonať aj elektronicky. Je to najmä prípad, keď žiadateľ predkladá prevádzkovateľovi príslušné dokumenty žiadosti elektronicky, napríklad e-mailom alebo prostredníctvom webového formulára dostupného na webovej stránke. Ak prevádzkovateľa uzavrie pracovnú zmluvu so žiadateľom, prenesené údaje sa uložia na účely pracovného pomeru v súlade so zákonom. Ak prevádzkovateľ neuzatvorí pracovnú zmluvu so žiadateľom, dokumenty žiadosti sa automaticky vymažú tri mesiace po oznámení rozhodnutia o zamietnutí, pokiaľ vymazanie nevylučujú iné legitímne záujmy prevádzkovateľa alebo ak dotknutá osoba nesúhlasila s dlhším obdobím uchovávania. Ďalším legitímnym záujmom v tomto zmysle je napríklad dôkazné bremeno v konaní na základe zásady rovnakého zaobchádzania a príslušnej vnútroštátnej právnej implementácie.

Zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa prevádzky a používania služby Facebook

Osoba zodpovedná za správu použila na tejto webovej stránke integrované komponenty spoločnosti Facebook. Facebook je sociálna sieť.
Sociálna sieť je internetovým miestom spoločenských stretnutí, online komunitou, ktorá obvykle používateľom umožňuje vzájomnú komunikáciu a interakciu vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a skúseností alebo umožňuje internetovej komunite poskytovať osobné alebo obchodné informácie. Facebook umožňuje používateľom sociálnych sietí vytvárať súkromné profily, nahrávať fotografie a socializovať sa sa prostredníctvom žiadostí o priateľstvo.
Prevádzkovateľom služby Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Osoby zodpovedné za spracovanie osobných údajov, ak dotknutá osoba žije mimo USA alebo Kanady, sú k dispozícii na Facebook Ireland Ltd., 4 námestí Grand Canal, prístav Grand Canal, Dublin 2, Írsko.
Každá návšteva ktorejkoľvek jednotlivej podstránky tejto webovej stránky, ktorú prevádzkuje správca údajov a na ktorej je integrovaná súčasť Facebooku (Facebook plug-in), internetový prehliadač v informačnom systéme dotknutej osoby automaticky príslušný komponent na Facebooku spôsobí reprezentáciu zodpovedajúcej komponentu Facebook na stiahnutie na Facebooku. Prehľad všetkých Facebookových pluginov nájdete na stránke https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. V rámci tohto technického procesu Facebook dostáva informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našich webových stránok príslušná osoba navštevuje.

Ak je subjekt údajov súčasne prihlásený do služby Facebook, pri každej návšteve našej webovej stránky Facebook rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky subjekt údajov navštívi počas celého trvania príslušného pobytu na našej webovej stránke. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom komponentu Facebook a Facebook ich prideľuje príslušnému účtu Facebook dotknutej osoby. Ak príslušná osoba aktivuje jedno z tlačidiel Facebook integrovaných na našej webovej stránke, napríklad tlačidlo „Páči sa mi“ alebo ak dotknutá osoba uvedie komentár, Facebook priradí tieto informácie k osobnému používateľskému účtu Facebook príslušnej osoby a uloží tieto osobné údaje.

Facebook vždy dostáva informácie prostredníctvom komponentu Facebook, že dotknutá osoba navštívila našu webovú stránku, ak je dotknutá osoba prihlásená na Facebook súčasne s prístupom na našu webovú stránku; k tomu dôjde bez ohľadu na to, či subjekt klikne na komponent Facebook alebo nie. Ak dotknutý subjekt nepožaduje takýto prenos týchto informácií na Facebook, môže zabrániť prenosu odhlásením sa zo svojho Facebook účtu pred návštevou našej webovej stránky.

Zásady ochrany osobných údajov služby Facebook, ktoré sú k dispozícii na stránke  https://de-de.facebook.com/about/privacy/, identifikujú zhromažďovanie, spracovanie a používanie informácií umožňujúcich identifikáciu osôb zo strany spoločnosti Facebook. Vysvetľuje tiež, aké možnosti Facebook ponúka na ochranu súkromia dotknutej osoby. Okrem toho sú k dispozícii ďalšie aplikácie, ktoré umožňujú potlačenie prenosu údajov na Facebook. Subjekt údajov môže takéto aplikácie použiť na potlačenie prenosu údajov na Facebook.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pri používaní služby HubSpot

Naše webové stránky používajú HubSpot, softvér spoločnosti HubSpot Inc., USA. Tento softvér sa používa v oblasti inbound marketingu a okrem iného nám pomáha prostredníctvom štatistickej analýzy a hodnotenia správania prihláseného používateľa lepšie koordinovať a optimalizovať našu marketingovú stratégiu. Používajú sa cookies (pozri nižšie). Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť nastavením príslušného softvéru prehľadávača kedykoľvek alebo vymazaním už uložených súborov cookie. Upozorňujeme, že ak sú súbory cookie blokované, pravdepodobne nebudete môcť v plnej miere využívať služby poskytované na našej webovej stránke. Ďalšie informácie nájdete v podmienkach používania a pokynoch na ochranu údajov spoločnosti HubSpot Inc. na adrese http://www.hubspot.com/terms-of-service and http://www.hubspot.com/privacy-policy. Na všetky informácie, ktoré zhromažďujeme, sa vzťahuje toto nariadenie o ochrane údajov. Na HubSpot sa vzťahuje dohoda o ochrane osobných údajov TRUSTe a rámec bezpečného prístavu USA – EÚ a USA – Švajčiarsko. Kontakt: HubSpot, 2. poschodie 30 North Wall Quay, Dublin 1, Írsko, telefón: +353 1 5187500

Zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa prevádzky a používania služby Twitter

Správca údajov má na tejto webovej stránke integrované súčasti služby Twitter. Twitter je viacjazyčná verejne dostupná služba mikroblogovania, v ktorej môžu používatelia uverejňovať a distribuovať tzv. tweety s obmedzením na 280 znakov. Tieto krátke správy sú k dispozícii každému, vrátane účastníkov, ktorí službu Twitter nevyužívajú. Tweety sa zobrazujú aj tzv. sledovateľom príslušného používateľa. Sledovatelia sú ďalší používatelia služby Twitter, ktorí sledujú tweety používateľa. Twitter tiež umožňuje osloviť široké publikum pomocou hashtagov, odkazov alebo tzv. retweetovania (preposlania tweetu).
Prevádzkovateľskou spoločnosťou služby Twitter je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
Každá návšteva ktorejkoľvek jednotlivej podstránky tejto webovej stránky, ktorú prevádzkuje správca údajov a na ktorej je integrovaná súčasť služby Twitter (tlačidlo Twitter), automaticky aktivuje internetový prehliadač v informačnom zariadení dotknutej osoby a príslušná súčasť služby Twitter spôsobí stiahnutie zodpovedajúcej zložky služby Twitter. Ďalšie informácie o tlačidlách Twitter nájdete na https://about.twitter.com/en/resources/buttons. V rámci tohto technického procesu Twitter dostáva informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našich webových stránok príslušná osoba navštevuje. Účelom integrácie súčasti služby Twitter je umožniť našim používateľom redistribuovať obsah tejto webovej stránky, propagovať túto webovú stránku v digitálnom svete a zvýšiť počet našich návštevníkov.

Ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená do služby Twitter, subjekt údajov pri každej návšteve našej webovej stránky rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky subjekt údajov navštívi počas celého trvania príslušného pobytu na našej webovej stránke. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom komponentu Twitter a prostredníctvom Twitteru sa priraďujú k účtu Twitter daného subjektu údajov. Ak príslušná osoba aktivuje jedno z tlačidiel Twitter integrovaných na našej webovej stránke, údaje a informácie, ktoré sa s ňou prenášajú, sa priradia k osobnému používateľskému účtu služby Twitter príslušnej osoby a uložia a spracujú sa prostredníctvom služby Twitter.
Twitter vždy dostáva informácie prostredníctvom komponentu Twitter, že dotknutá osoba navštívila našu webovú stránku, ak je dotknutá osoba prihlásená na Twitter súčasne s prístupom na našu webovú stránku; k tomu dôjde bez ohľadu na to, či subjekt klikne na komponent Twitter alebo nie. Ak dotknutý subjekt nepožaduje takýto prenos týchto informácií na Twitter, môže zabrániť prenosu odhlásením sa zo svojho Twitter účtu pred návštevou našej webovej stránky.
Príslušné zásady ochrany osobných údajov služby Twitter sú k dispozícii na stránke https://twitter.com/privacy?lang=en.

Zásady ochrany osobných údajov pre prevádzku a používanie služby LinkedIn

Správca údajov má na tejto webovej stránke integrované súčasti služby spoločnosti LinkedIn Corporation. LinkedIn je internetová sociálna sieť, ktorá používateľom umožňuje spojiť sa s existujúcimi obchodnými kontaktmi a nadviazať nové obchodné kontakty. LinkedIn používa viac ako 400 miliónov registrovaných používateľov vo viac ako 200 krajinách. Vďaka tomu je LinkedIn v súčasnosti najväčšou platformou pre obchodné kontakty a jednou z najnavštevovanejších webových stránok na svete.
Prevádzkovateľskou spoločnosťou LinkedIn je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobných údajov mimo USA rieši LinkedIn Írsko, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko.
Každá návšteva ktorejkoľvek z podstránok tejto webovej stránky, ktorá obsahuje komponent LinkedIn (LinkedIn plug-in), spôsobí, že prehliadač použitý príslušnou osobou stiahne zodpovedajúci komponent LinkedIn. Viac informácií o LinkedIn plug-inoch nájdete na adrese https://developer.linkedin.com/plugins. V rámci tohto technického procesu LinkedIn dostáva informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našich webových stránok príslušná osoba navštevuje.

Ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená do služby LinkedIn, subjekt údajov pri každej návšteve našej webovej stránky rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky subjekt údajov navštívi počas celého trvania príslušného pobytu na našej webovej stránke. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom komponentu LinkedIn a prostredníctvom LinkedIn sa priraďujú k účtu LinkedIn subjektu údajov. Ak príslušná osoba aktivuje jedno z tlačidiel LinkedIn integrovaných na našej webovej stránke, údaje a informácie, ktoré sa s ňou prenášajú, sa priradia k osobnému používateľskému účtu služby LinkedIn príslušnej osoby a uložia a spracujú sa prostredníctvom služby LinkedIn.

LinkedIn vždy dostáva informácie prostredníctvom komponentu LinkedIn že dotknutá osoba navštívila našu webovú stránku, ak je dotknutá osoba prihlásená na LinkedIn súčasne s prístupom na našu webovú stránku; k tomu dôjde bez ohľadu na to, či subjekt klikne na komponent LinkedIn alebo nie. Ak dotknutý subjekt nepožaduje takýto prenos týchto informácií na LinkedIn, môže zabrániť prenosu odhlásením sa zo svojho LinkedIn účtu pred návštevou našej webovej stránky.

Na stránke https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls ponúka LinkedIn možnosť zrušiť prijímanie e-mailových správ, textových správ a cielených reklám a spravovať nastavenia reklám. LinkedIn tiež používa partnerov ako Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame, ktorí môžu nastaviť súbory cookie. Takéto cookies môžu byť zamietnuté na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn sú k dispozícii na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn sú k dispozícii na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Zásady ochrany osobných údajov pre prevádzku a používanie služby Xing

Správca údajov má na tejto webovej stránke integrované súčasti služby Xing. Xing je internetová sociálna sieť, ktorá používateľom umožňuje spojiť sa s existujúcimi obchodnými kontaktmi a nadviazať nové obchodné kontakty. Jednotliví používatelia si môžu v Xing vytvoriť osobný profil. Spoločnosti môžu napríklad vytvárať svoje profily alebo zverejňovať pracovné ponuky na Xing.
Prevádzkujúcou spoločnosti Xing je XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemecko.

Každá návšteva ktorejkoľvek z podstránok tejto webovej stránky, ktorá obsahuje komponent Xing (Xing plug-in), spôsobí, že prehliadač použitý príslušnou osobou stiahne zodpovedajúci komponent Xing.

Viac informácií o doplnkoch Xing nájdete na adrese https://dev.xing.com/plugins.

V rámci tohto technického procesu LinkedIn dostáva informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našich webových stránok príslušná osoba navštevuje.

Ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená do služby Xing, subjekt údajov pri každej návšteve našej webovej stránky rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky subjekt údajov navštívi počas celého trvania príslušného pobytu na našej webovej stránke. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom komponentu Xing a prostredníctvom systému Xing sú priradené k účtu Xing dotknutej osoby. Ak príslušná osoba aktivuje jedno z tlačidiel Xing integrovaných na našej webovej stránke, údaje a informácie, ktoré sa s ňou prenášajú, sa priradia k osobnému používateľskému účtu služby Xing príslušnej osoby a uložia a spracujú sa prostredníctvom služby Xing.

Xing vždy dostáva informácie prostredníctvom komponentu Xing, že dotknutá osoba navštívila našu webovú stránku, ak je dotknutá osoba prihlásená na Xing súčasne s prístupom na našu webovú stránku; k tomu dôjde bez ohľadu na to, či subjekt klikne na komponent Xing alebo nie. Ak dotknutý subjekt nepožaduje takýto prenos týchto informácií na Xing, môže zabrániť prenosu odhlásením sa zo svojho Xing účtu pred návštevou našej webovej stránky.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Xing, ktoré sú k dispozícii na stránke https://www.xing.com/privacy, poskytujú informácie o zhromažďovaní, spracovaní a použití osobných údajov spoločnosťou Xing. Spoločnosť Xing okrem toho zverejnila oznámenia o ochrane osobných údajov pre tlačidlo XING Share na adrese https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Zásady ochrany osobných údajov pre prevádzku a používanie služby YouTube

Správca údajov má na tejto webovej stránke integrované súčasti služby YouTube. YouTube je internetový video portál, ktorý umožňuje tvorcom videí voľne sledovať videoklipy a ďalším používateľom, aby si ich mohli bezplatne prezerať, hodnotiť a komentovať. YouTube umožňuje publikovanie všetkých typov videí,

na internetovom portáli sú preto k dispozícii kompletné filmové a televízne programy, ale aj hudobné videá, upútavky alebo videá vyrobené samotnými používateľmi.
Prevádzkovateľom spoločnosti YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Každá návšteva ktorejkoľvek z podstránok tejto webovej stránky, ktorá obsahuje komponent YouTube  (YouTube plug-in) spôsobí, že prehliadač použitý príslušnou osobou stiahne zodpovedajúci komponent YouTube.

Viac informácií o službe YouTube nájdete na stránke https://www.youtube.com/yt/about/en/.

V rámci tohto technického procesu YouTube a Google dostáva informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našich webových stránok príslušná osoba navštevuje.

Ak je subjekt údajov súčasne prihlásený do služby YouTube, pri každej návšteve našej webovej stránky rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky subjekt údajov navštívi počas celého trvania príslušného pobytu na našej webovej stránke. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom komponentu YouTube a prostredníctvom služieb YouTube a Google sú priradené k účtom YouTube a Google dotknutej osoby. Ak príslušná osoba aktivuje jedno z tlačidiel YouTube alebo Google integrovaných na našej webovej stránke, údaje a informácie, ktoré sa s ňou prenášajú, sa priradia k osobnému používateľskému účtu služby YouTube a Google príslušnej osoby a uložia a spracujú sa prostredníctvom služby YouTube.

YouTube a Google vždy dostáva informácie prostredníctvom komponentu YouTube, že dotknutá osoba navštívila našu webovú stránku, ak je dotknutá osoba prihlásená na YouTube súčasne s prístupom na našu webovú stránku; k tomu dôjde bez ohľadu na to, či subjekt klikne na komponent YouTube alebo nie. Ak dotknutý subjekt nepožaduje takýto prenos týchto informácií na YouTube a Google, môže zabrániť prenosu odhlásením sa zo svojho YouTube účtu pred návštevou našej webovej stránky.
Zásady ochrany osobných údajov služby YouTube, ktoré sú k dispozícii na stránke  https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, identifikujú zhromažďovanie, spracovanie a používanie informácií umožňujúcich identifikáciu osôb zo strany YouTube a Google.

Zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa prevádzky a používania služby Instagram

Zodpovedná osoba na tomto webe integrovala komponenty Instagramu. Instagram je sociálna sieť.

Sociálna sieť je internetovým miestom spoločenských stretnutí, online komunitou, ktorá obvykle používateľom umožňuje vzájomnú komunikáciu a interakciu vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a skúseností alebo umožňuje internetovej komunite poskytovať osobné alebo obchodné informácie. Instagram umožňuje používateľom sociálnych sietí vytvárať súkromné profily, nahrávať fotografie a socializovať sa, okrem iného prostredníctvom žiadostí o priateľstvo.

Spoločnosťou prevádzkujúcou Instagram je Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Ak postihnutá osoba žije mimo USA alebo Kanady, spracovanie osobných údajov realizuje spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Írsko.

Každá návšteva ktorejkoľvek jednotlivej podstránky tejto webovej stránky, ktorú prevádzkuje správca údajov a na ktorej je integrovaná súčasť služby Instagram (Instagram plug-in), automaticky aktivuje internetový prehliadač v informačnom zariadení dotknutej osoby a príslušná súčasť služby Instagram spôsobí stiahnutie zodpovedajúcej zložky služby Instagram. V rámci tohto technického procesu si Instagram uvedomuje, ktorú konkrétnu vrstvu našej webovej stránky navštevuje príslušná osoba.

Ak je subjekt údajov súčasne prihlásený do služby Instagram, pri každej návšteve našej webovej stránky Instagram rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky subjekt údajov navštívi počas celého trvania príslušného pobytu na našej webovej stránke. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom komponentu Instagram a prostredníctvom systému Instagram sú priradené k účtu Instagram dotknutej osoby. Ak príslušná osoba aktivuje jedno z tlačidiel Instagram integrovaných na našej webovej stránke alebo ak dotknutá osoba uvedie komentár, Instagram priradí tieto informácie k osobnému používateľskému účtu Instagram príslušnej osoby a uloží tieto osobné údaje.

Zásady týkajúce sa údajov uverejnené spoločnosťou Instagram, ktoré sú k dispozícii na adrese http://instagram.com/about/legal/privacy, poskytujú informácie o zhromažďovaní, spracovávaní a používaní osobných údajov spoločnosťou Instagram. Vysvetľuje tiež, aké možnosti nastavení ponúka Instagram na ochranu súkromia dotknutej osoby. Okrem toho sú k dispozícii ďalšie aplikácie, ktoré umožňujú potlačenie prenosu údajov na Instagram. Subjekt údajov môže takéto aplikácie použiť na potlačenie prenosu údajov na Instagram.

Zásady ochrany osobných údajov pri používaní služby WhatsApp

Zodpovedná osoba na tomto webe integrovala komponenty služby WhatsApp. WhatsApp je služba typu messenger. V tejto súvislosti ponúkame našim uchádzačom príležitosť kontaktovať nás prostredníctvom aplikácie WhatsApp.
Ak použijete túto možnosť, automaticky nám pošlete svoje mobilné číslo. Čo by ste mali zvážiť pri podávaní žiadosti prostredníctvom WhatsApp?

Platia podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov WhatsApp. Zásady ochrany osobných údajov služby WhatsApp, ktoré sú k dispozícii na stránke  https://www.whatsapp.com/legal/, poskytujú informácie o zhromažďovaní, spracovávaní a použití osobných údajov službou WhatsApp.
Vysvetľujú tiež, aké možnosti nastavení ponúka WhatsApp na ochranu súkromia dotknutej osoby.

Prevádzkovateľom služby je WhatsApp Inc., Arbitration Opt-Out, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.
Osoba zodpovedná za spracovanie osobných údajov je WhatsApp Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Írsko, ak má dotknutá osoba bydlisko mimo Spojených štátov alebo Kanady.

Vaše telefónne číslo ani osobné informácie nebudeme ukladať v správe na žiadny iný účel, ako je chat WhatsApp.
V rámci komunikácie nám, prosím, neposielajte žiadne obrázky ani videá.

Rozhovor bude vymazaný najneskôr 3 mesiace po poslednom kontakte s kandidátom.

Zásady ochrany osobných údajov pre prevádzku a používanie služby Google Analytics (s funkciou anonymizácie)

Zásady ochrany osobných údajov pre prevádzku a používanie služby Google Analytics (s funkciou anonymizácie) Google Analytics je internetová analytická služba. Internetová analýza je zhromažďovanie a analýza údajov o správaní návštevníkov internetových stránok. Služba na internetovú analýzu okrem iného zhromažďuje údaje, z ktorých webových stránok prišla dotknutá osoba na webovú stránku (tzv. sprostredkovatelia), na ktoré podstránky webovej stránky sa dostala alebo ako často a ako dlho si podstránku prezerala. Webová analýza sa používa najmä na optimalizáciu webovej stránky a na analýzu nákladov a výnosov internetovej reklamy.
Spoločnosťou prevádzkujúcou komponent Google Analytics je spoločnosť Google Inc.,1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Správca údajov používa pre webovú analýzu prostredníctvom služby Google Analytics doplnok „_gat._anonymizeIp“. Prostredníctvom tohto doplnku bude spoločnosťou Google skrátená a anonymizovaná IP adresa internetového prístupu dotknutej osoby, ak prístup na našu webovú stránku pochádza z členského štátu Európskej únie alebo z iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Účelom komponentu Google Analytics je analyzovať toky návštevníkov na našich webových stránkach. Spoločnosť Google okrem iného používa údaje a informácie získané na vyhodnotenie používania našich webových stránok, na zostavenie online správ o aktivitách na našich webových stránkach a na poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s používaním našich webových stránok.
Google Analytics používa súbory cookie v informačnom systéme dotknutej osoby. Čo sú cookies, už bolo vysvetlené vyššie.

Pomocou súborov cookie je spoločnosti Google umožnené analyzovať používanie našich webových stránok.

Každá návšteva ktorejkoľvek jednotlivej podstránky tejto webovej stránky, na ktorej bol zberačom údajov integrovaný komponent Google Analytics, príslušná súčasť Google Analytics automaticky inicializuje internetový prehliadač v systéme informačných technológií príslušnej osoby, aby odoslal údaje spoločnosti Google na účely účely online analýzy. V rámci tohto technického procesu si bude spoločnosť Google vedomá osobných údajov, napríklad adresy IP dotknutej osoby, ktoré slúžia okrem iného spoločnosti Google na sledovanie pôvodu návštevníkov a kliknutí a následne umožňujú vyrovnanie provízií.
Cookies ukladajú informácie umožňujúce identifikáciu osôb, ako napríklad čas prístupu, miesto, z ktorého bol prístup uskutočnený, a frekvencia návštev dotknutej osoby na stránkach. Zakaždým, keď navštívite našu webovú stránku, vaše osobné informácie vrátane IP adresy internetového pripojenia, ktoré používa dotknutá osoba, sa prenesú do spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné informácie sú uložené spoločnosťou Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže previesť takéto osobné údaje zhromaždené v rámci technického postupu na tretie strany.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom našej webovej stránky prostredníctvom zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehľadávača, a teda natrvalo vypnúť nastavenie súborov cookie. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google v nastavovaní súborov cookie v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Súbor cookie, ktorý už spoločnosť Google Analytics nastavila, sa dá tiež kedykoľvek odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača alebo iného softvéru.
Dotknutá osoba má ďalej možnosť namietať proti zhromažďovaniu údajov vygenerovaných službou Google Analytics na účely používania tejto webovej stránky a spracovávať tieto údaje spoločnosťou Google. Osoba musí na tento účel stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Tento doplnok prehľadávača informuje službu Google Analytics prostredníctvom jazyka JavaScript, že do služby Google Analytics sa nemôžu prenášať žiadne údaje a informácie o návštevách webových stránok. Inštaláciu doplnku prehliadača považuje spoločnosť Google za rozpor. Ak bude systém informačnej technológie dotknutej osoby neskôr odstránený, naformátovaný alebo preinštalovaný, dotknutá osoba musí znova nainštalovať doplnok prehliadača, aby zakázala Google Analytics. Ak subjekt údajov alebo akákoľvek iná osoba v rámci ich sféry kontroly odinštaluje alebo deaktivuje doplnok prehliadača, je možné doplnok prehliadača preinštalovať alebo znovu aktivovať.
Ďalšie informácie a zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/ a http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics je podrobnejšie vysvetlený na stránke https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa prevádzky a používania služby Google AdWords

Správca údajov má na tejto webovej stránke integrované súčasti služby Google AdWords. Google AdWords je internetová reklamná služba, ktorá umožňuje inzerentom spúšťať výsledky vyhľadávacieho nástroja Google aj siete Google. Google AdWords umožňuje inzerentovi vopred nastaviť kľúčové slová, ktoré zobrazia reklamu vo výsledkoch vyhľadávacieho nástroja Google, iba ak vyhľadávací nástroj získa výsledok vyhľadávania súvisiaci s kľúčovými slovami. V sieti Google sa reklamy distribuujú na aktuálnych webových stránkach pomocou automatizovaného algoritmu a podľa preddefinovaných kľúčových slov.
Prevádzkovateľom služby Google AdWords je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelom služby Google AdWords je propagovať našu webovú stránku zobrazovaním inzercie orientovanej na záujmy na webových stránkach tretích strán a vo výsledkoch vyhľadávacieho nástroja spoločnosti Google a zobrazovaním reklám na našej webovej stránke.
Ak dotknutá osoba príde na našu webovú stránku prostredníctvom reklamy Google, spoločnosť Google uloží do systému informačných technológií Google tzv. konverzný súbor cookie.

Čo sú cookies, už bolo vysvetlené vyššie.

Platnosť súboru cookie konverzie vyprší po tridsiatich dňoch a nepoužije sa na identifikáciu dotknutej osoby. Pokiaľ ide o konverzný súbor cookie, ak jeho platnosť na našom webovom serveri ešte nevypršala, je možné ho vysledovať späť na určité podstránky, ako je napríklad nákupný košík, zo systému elektronického obchodu. Konverzný cookie umožňuje nám aj spoločnosti Google pochopiť, či subjekt údajov, ktorý prišiel na našu webovú stránku prostredníctvom služby AdWords vygeneroval príjem, tj dokončil alebo zrušil nákup.
Údaje a informácie zozbierané použitím súboru cookie na konverziu používa spoločnosť Google na vytváranie štatistík návštevníkov našej webovej stránky. Tieto štatistické údaje o návštevníkoch potom používame na určenie celkového počtu používateľov, ktorí nám boli zaslaní prostredníctvom reklám AdWords, aby sme určili úspech alebo neúspech každej reklamy AdWords a optimalizovali naše reklamy AdWords pre budúcnosť.

Naša spoločnosť ani žiadny iný inzerent služby Google AdWords nedostávajú od spoločnosti Google žiadne relevantné informácie, ktoré by mohli identifikovať dotknutú osobu.

Cookies ukladajú informácie umožňujúce identifikáciu osôb, ako napríklad čas prístupu, miesto, z ktorého bol prístup uskutočnený, a frekvencia návštev dotknutej osoby na stránkach. Zakaždým, keď navštívite našu webovú stránku, vaše osobné informácie vrátane IP adresy internetového pripojenia, ktoré používa dotknutá osoba, sa prenesú do spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné informácie sú uložené spoločnosťou Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže previesť takéto osobné údaje zhromaždené v rámci technického postupu na tretie strany.
Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom našej webovej stránky prostredníctvom zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehľadávača, a teda natrvalo vypnúť nastavenie súborov cookie. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google v nastavovaní súborov cookie v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Súbor cookie, ktorý už spoločnosť Google Analytics nastavila, sa dá tiež kedykoľvek odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača alebo iného softvéru.
Dotknutá osoba má navyše možnosť vzniesť námietky proti inzercii založenej na záujmoch spoločnosti Google. Dotknutá osoba musí na tento účel prejsť na odkaz www.google.com/settings/ads z každého internetového prehliadača, ktorý používa, a vykonať tam požadované nastavenia.
Ďalšie informácie a zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Právny základ spracovania

Čl. 6 I písm. A GDPR slúži našej spoločnosti ako právny základ pre operácie spracovania, v ktorých získavame súhlas na konkrétny účel spracovania.
Ak je spracovanie osobných údajov potrebné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba stranou, ako je to napríklad v prípade operácií spracovania potrebných na dodanie tovaru alebo poskytnutie akejkoľvek inej služby alebo protihodnoty, spracovanie bude založené na čl. 6 I písm. b GDPR.
To isté platí pre operácie spracovania, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení, napríklad v prípade otázok týkajúcich sa našich výrobkov alebo služieb. Ak naša spoločnosť podlieha zákonnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracovanie osobných údajov, napríklad splnenie daňových povinností, je spracovanie založené na čl. 6 I písm. c GDPR.
V zriedkavých prípadoch sa môže vyžadovať spracovanie osobných údajov na ochranu životných záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. To by napríklad nastalo, keby bol návštevník v našich priestoroch zranený a jeho meno, vek, zdravotné poistenie alebo iné dôležité informácie by sa museli odovzdať lekárovi, nemocnici alebo inej tretej strane. Potom by spracovanie bolo založené na čl. 6 I písm. d GDPR.
Spracovateľské operácie by sa v konečnom dôsledku mohli zakladať na čl. 6 I písm. f GDPR. Na tomto právnom základe sú operácie spracovania, na ktoré sa nevzťahuje žiadny z vyššie uvedených právnych základov, potrebné, ak je spracovanie nevyhnutné na ochranu legitímnych záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany, pokiaľ nie sú záujmy, základné práva a základné slobody dotknutej osoby dôležitejšími. Takéto operácie spracovania sú nám osobitne povolené, pretože ich osobitne uviedol európsky zákonodarca. V tejto súvislosti sa usudzuje, že legitímny záujem by sa mohol predpokladať, ak je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa (odôvodnenie č. 47, druhá veta, GDPR).
Spracovanie osobných údajov podľa článku 6 písm. f GDPR predstavuje náš legitímny záujem na vedení nášho podnikania v prospech všetkých našich zamestnancov a akcionárov.

Obdobie uloženia osobných údajov

Kritériom trvania uchovávania osobných údajov je príslušné zákonné obdobie uchovávania. Po uplynutí termínu sa príslušné údaje bežne vymažú, ak už nie sú potrebné na plnenie zmluvy alebo na začatie zmluvy.

Zákonné alebo zmluvné ustanovenia o poskytovaní osobných údajov; Potreba uzatvorenia zmluvy; Povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje; možné dôsledky neposkytnutia

Objasňujeme, že poskytovanie osobných informácií je čiastočne vyžadované zákonom (napríklad daňové predpisy) alebo môže vyplývať zo zmluvných dojednaní (ako sú napríklad podrobnosti o dodávateľovi). Niekedy môže byť pre uzatvorenie zmluvy potrebné, že dotknutá osoba nám poskytne osobné údaje, ktoré musíme následne spracovať. Od dotknutej osoby sa napríklad vyžaduje, aby nám pri podpise pracovnej zmluvy s nami poskytla osobné informácie. Nepredloženie osobných údajov by znamenalo, že zmluvu s dotknutou osobou by nebolo možné uzavrieť. Predtým, ako dotknutá osoba poskytne akékoľvek osobné údaje, musí sa kontaktovať s jedným z našich zamestnancov. Náš zamestnanec prípad od prípadu informuje jednotlivca, či poskytnutie osobných údajov vyžaduje zákon alebo zmluva alebo či sa vyžaduje na uzavretie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a o dôsledkoch neposkytnutia osobných údajov.